בחירות למועצת הסטודנטים

הנדון : הודעה בדבר נהלים לקראת הבחירות ומועד הבחירות הקרובות

באגודת הסטודנטים במכללת בית ברל

בשם חברי ועדת הבחירות, שמחים להודיעכם כי בהמשך לישיבת מועצת אגודת
הסטודנטים מיום 2021.06.23 במסגרתה נבחרו חברי ועדת הבחירות והוסמכו להוציא
לפועל את מועד הבחירות הקרובות למועצת אגודת הסטודנטים שנקבע ליום 2021.07.21
)בין השעות 00:18-00:09 . )ספירת הקולות תתקיים מייד בתום סגירת הקלפי.
יובהר בזאת כי הבחירות הקרובות לאגודת הסטודנטים יתקיימו באופן מקוון-
דיגיטאלי. כל ההודעות הרלוונטיות לצורך כך יישלחו למועמדים ולכלל הסטודנטים
באמצעות ועדת הבחירות או מי מטעמה.
זאת ועוד, כל חבר אגודה, בכפוף לקבוע בתקנון אגודת הסטודנטים יוכל להגיש
מועמדות מטעמו החל מה יום 2021.07.05 בשעה 00:14 ועד ה – 2021.07.12 בשעה
00:14 .הגשת המועמדות למועצת אגודת הסטודנטים תיעשה על גבי טופס מתאים
המצורף להודעה זו.
לאחר הגשת המועמדויות תפרסם ועדת הבחירות רשימת מועמדים זמנית וכל חבר
אגודה יוכל תוך 3 ימים להגיש ערעור על רשימת המועמדים הזמנית. לאחר מכן תפורסם
רשימת המועמדים הסופית ל מועצת אגודת הסטודנטים.
תעמולת הבחירות של המועמדים תתאפשר בין המועדים 2021.07.21-2021.07.13 .
ועדת הבחירות ממליצה לכל חברי האגודה ובמיוחד למועמדים למועצת האגודה לעיין
בתקנון האגודה הנגיש לעיון והמסדיר בפרוטרוט את סמכויות ועדת הבחירות ואת סדרי
ונהלי הליך הבחירות המתקיים באגודת הסטודנטים כולל אופן הגשת המועמדויות
וכיו"ב.
כמו כן, במזכירות האגודה מוצג לעיני כל, החל מהיום, ספר הבוחרים על פיו יתקיימו
הבחירות הקרובות באגודת הסטודנטים.
לתשומת ליבכם כל שנתון יהיה זכאי לייצוג של עד 2 מושבים במועצה.
שנתון שמספר המועמדויות שהוגשו בו לא עובר את מספר המושבים המוקצים לו
במועצה, ייבחר באופן אוטומטי כנציג מועצה ללא צורך לקיים בחירות לאותו שנתון.
לצורך הגשת מועמדות בטופס המתאים ולכל שאלה, טענה, בירור, הבהרה, ערעור
וכיו"ב ניתן לפנות לחברי ועדת הבחירות באי מייל : com.gmail@bbmoatza2021 .

בברכה,
חברי ועדת הבחירות